Želiš da pročitaš više o vrstama betona?

Vrste betona i njegove karakteristike

Priča o betonu

Svoj udeo u industriji betona imaju posebni betoni, odnosno izrađeni po specijalnim sistemima ugradnje i receptima sa dodatkom aditiva koji betonu obezbeđuju najoptimalnije osobine za svaki specifičan slučaj upotrebe.

Kako nastaje ?

Beton nastaje očvršćavanjem mešavine mineralnog veziva, kamenih agregata i vode. Aktivni sastojci betona su mineralna veziva i voda, a kameni agregati su sastojci koji služe za ispunu betonske mase bez hemijskog učešća. Vezivni materijali koji se koriste prilikom izrade betona su cement, gips, kreč, asfalt i slično.

U zavisnosti od vezivnog materijala dobijaju se cementni, gips, krečni, asflat betoni. Agregati koji se koriste za izradu betona mogu biti prirodni ili veštački, a anajčešće se koriste šljunak i pesak, drobljeni kamen i slično kao prirodni agregati. Kameni agregati su betonski šljunak i betonski pesak. Kao vezivo koristi se portland cement.

Fizičko mehanička svojstva betona

 • Čvrstoća pri zatezanju
 • Čvrstoća pri čistom smicanju
 • Čvrstoća pri složenim naponskim stanjima
 • Čvrstoća pri dinamičnom opterećenju
 • Vodonepropustljivost betona
 • Otpornost prema dejstvu mraza i soli
 • Otpornost na habanje
 • Otpornost na hemijske agense
 • Deformacije betona pod uticajem kratkotrajnih opterećenja

Aditivi

Aditivi za beton predstavljaju supstance koje svojim fizičkim, hemijskim ili kombinacijom ova dva delovanja utiču na određena svojstva svežeg ili očvrslog betona. Mogu biti u tečnom ili praškastom stanju. Najčešće korišćeni aditivi su:

 • Plastifikatori – oni predstavljaju dodatak koji poboljšava ugradljivost i obradivost betonskih smeša

 • Aerant – su aditivi kojim se u strukturi betona formiraju mehurići vazduha, koji su ravnomerni raspoređeni i povećavaju otpornost na dejstvo mraza.

 • Zaptivači – upotrebom ovog tipa aditiva se povećava stepen vodonepropustljivosti očvrslog betona

 • Aksceleratori – predstavlja aditiv koji ubrzava proces očvršavanja betona, ali ne utiče na vezivanje cementa.

 • Retarderi – deluju na način što oko zrna cementa stvaraju opne koje sprečavaju brzo odvijanje hemijskih procesa na relaciji cement – voda.

  Inhibitori korozije – oni se koriste kako bi umanjili koroziju čelika, odnosno armature u betonu.

 • Vrska – koristi se prilikom vezivanja novog betona za stari.

 • Antifrizi – aditivi koji služe protiv smrzavanja svežeg betona.

Priča o betonu

Vrste betona

Kada je reč o vrstama betona, razlikujemo monolitni i montažni beton. Monolitlni beton se u tečnom stanju ugrađuje na samom gradilištu, a montažni beton se koristi za fabričku izradu betonskih konstrukcija odnosno blokova, stubova, greda i slično. Takođe beton možemo podeliti i prema sadržaju vode, pa se tako razlikuje vlažan beton sa malo vode, plastičan beton sa umerenom količinom vode i vrlo plastičan beton sa većim sadržajem vode. Prema zapreminskoj masi betoni se dele na lake i teške betone.

Zanimaju vas Temelji? (članak)

Laki

Lake betone možemo podeliti na lakoagregatne betone, jednozrne betone i ćelijaste betone. Način na koji se dobijaju lakoagregatni betoni je na bazi cementa, vode, lakih agregata i eventualno aditiva.

Jednozrni betoni se sastoje od frakcije agregata i cementne kaše, gde je bitno da cementne kaše bude u tolikoj kaličini da se pomoću nje izvrši slepljivanje zrna agregata, bez popunjavanja praznih prostora između zrna. Ćelijasti betoni se dobijaju na način na koji se svežem betonu dodaju određena sredstva.

Teški

Teški betoni imaju veliku zapreminsku masu koja se dobija upotrbom teških agregata kao što su barit, rude gvožđa, opiljci ili specijalo izrađene kuglice od gvožđa i čelika. Kako bi se poboljšale zaštitne osobine teških betona, dodaju im se jedinjenja bora ili litijuma. Kada je reč o čvrstoći teških betona ona nije visoka.

Armirani

Armirani beton predstavlja materijal koji veže beton i čelik u jednu monolitnu celinu. A armirano betonskoj konstrukciji beton prima naprezanja na pritisak, dok armatura naprezanja na zatezanje i smicanje. Takođe, nosivost armiranih nosača se može povećati nekoliko desetina puta u odnosu na nearmirane nosače.

Mikroarmirani

Ovaj tip betona se sastoji od kompozitnih vlaknastih materijala omotanih polimernom smolom, koji predstavljaju alternativu čeličnim armaturnim šipkama ili mrežama. Zamena za armaturni i prenapregnuti čelik je polimerna armatura vlakna, karbonska i staklena i sa njima se izbegava problem korozije.

Beton visokih čvrstoća

Osim što ima veliku čvrstoću na pritisak, poseduje i ostala mehanička svojstva koja mu daju veću trajnost i otpronost na agresivnije delovanje okoline. Razlozi za primenu betona visokih čvrstoća su dobra zaštita armature, trajnost, visoka otpornost na mraz i habanje kao i laka ugradnja svežeg betona.

Beton i betoniranje

Prskani

Prskani ili torkret – beton se postavlja na željeno mesto pmoću kompresovanog vazduha. Ovaj tip betona se često koristi prilikom betoniranja kosih/vertikalnih zemljanih ili kamenih površina, jer eliminiše potrebu za oplatom. Postoje dva načina postavljnja prskanog betona, a to su suvi i mokri postupak.

U suvom postupku ugradnje prskanog betona se cement i agregat mešaju u mašini, potom se suva mešavina potiska kompresovanim vazduhom, avoda se dodaje na završetku crveva prilikom izbacivanja mešavine.

U mokrom postupku se priprema mešavina sa svom neophodnom vodom i takođe se pumpa crevima, međutim ovde se kompresovani vazduh pojavljuje tek na ustima creva i raspršuje beton u željenom pravcu.

Betoni armirani kratkim čeličnim žicama

Ovaj tip betona se najčešće koristi za prskani beton, odnosno mlazni beton i torkret, tamo gde je ugradnja armature vrlo teška ili skupa. Odlika ovog tipa betona je ta da je vrlo jeftin.

Ferocement

Ferocement je građevinski materijal širokimogućnosti upotrebe i poželjnih fizičko – mehaničkih svojstava. Ono od čega je načinjen je od portland cementnog maltera i više slojeva finih mreža koje su od čeličnih žica, ali se izrađuju i od polipropilena, jute, vlakanaca bambusa i konoplje.

Ono po čemu se ferocement razlikuje od konvencionalnog armiranog betona je po načinu armiranja i upotrebe samo peska za izradu maltera. Ferocement se može upotrebljavati za izradu zakrivljenih ploča raznih oblika i namena.

Prednapregnuti

Prednapregnuti je vrsta armiranog betona. Pre samog ugrađivanja betonske smeše, armatura se napregne zatezanjem i održava se u zategnutom stanju sve dok beton ne očvrsne dovoljno i dok ne dođe do prijanja betona za armaturu. Primena ovog tipa betona je neizostavna pri izvođenju konstrukcija koje trpe velike sile pritiska, zatezanja ili torzije, poput mostova, vijadukta i slično.

Ako vam je potrebno krečenje ili adaptacija vašeg stana, kuće, poslovnog prostora ili jednostavno savet za vaš dom, pozovite nas: 060/4492-300